P-Start

Productinformatie:

P-Start is een zeer efficiënte bron van N-P gebaseerd op hoogwaardige grondstoffen. De fosfaten zijn aanwezig in de vorm van Orthofosfaten die onmiddellijk beschikbaar komen voor plantabsorptie en metabolisme.In tijden van beperkte beschikbaarheid van fosfaat (koud en nat voorjaar), biedt P-Start fosfaat die goed beschikbaar is.

Mengadvies:

Vul de tank met de gewenste hoeveelheid water. Tijdens het vullen met water de gewenste fungiciden en insecticiden toevoegen. Als laatste de gewenste hoeveelheid P-Start toevoegen.

Dosering:

  • Toepassing uienteelt: 30-50 ltr. per ha, afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. P-Start wordt dan direct op het zaad
  • Toepassing (poot)aardappelen: 50-80 per ha, te mengen met insecticiden, fungiciden en water.
  • Toepassing diverse gewassen: P-Start is ook toe te passen in andere Denk aan: bonen, (snij)mais en wortelen.

Voor meer toepassingen kunt u informeren bij uw dealer, of een adviseur van Agro-Vital.

Gevarenaanduidingen (CLP)

H290 – Kan bijtend zijn voor met alen . H302 – Schadelijk bij inslikken.

H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

Beschermende hand schoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk

uittrekken. Huid met water afspoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten ; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte /gemorstestof opnemen om materiële schade te vermijden.

Opmerkingen : Vorstvrij opslaan

Gebruik van product : Meststof

Gegarandeerde analyse

Totaal stikstof (N)           5%
Fosfaat (P20s)                17%

Boron (8)                           0,2%
Zink (Zn)                            0,1%
Koper (Cu)                         0,1%

Inhoud: 1200 Kg / 1000 Liter

P-Start folder
P-Start etiket